Goederenrecht

Goederen zijn zaken en vermogensrechten. Ten aanzien van zaken spreekt de wet over eigenaar; ten aanzien van vermogensrechten over rechthebbende of, in het geval van vorderingsrechten, crediteur. Goederenrechtelijke rechten hebben een aantal kenmerkende eigenschappen. Zo gelden deze rechten ten opzichte van eenieder, terwijl rechten uit overeenkomsten enkel jegens de contractant kunnen worden ingeroepen. Goederenrechtelijke rechten leveren voorts een separatistenpositie op in geval van faillissement. Aspecten van het Goederenrecht waarbij onze advocaten u bij kunnen staan zijn voorts:

  • eigendomsverkrijging en eigendomsoverdracht;
  • levering (bezitsverschaffing, (notariële) akte, cessie);
  • bescherming tegen beschikkingsonbevoegdheid en in geval van geen, onvolledige of onjuiste inschrijving in de openbare registers;
  • beperkte rechten (vruchtgebruik, pand en hypotheek, erfdienstbaarheid, erfpacht, opstal);
  • kwalitatieve rechten / verplichtingen en kettingbedingen;
  • recht van reclame en eigendomsvoorbehoud;
  • appartementsrechten / VvE ("Vereniging van Eigenaren");
  • verkrijgende verjaring.

Terug naar overzicht

Stel uw vraag 043 - 601 42 09

Bel ons kantoor op werkdagen tussen 09.00 en 17.30 uur of verstuur vrijblijvend onderstaand formulier.

De meest geschikte advocaat staat u dan te woord of mailt u uiterlijk de eerstvolgende werkdag terug!