Rechtsgebieden Overzicht

Aansprakelijkheidsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht regelt wanneer iemand recht heeft op schadevergoeding of nakoming van afspraken. Kort gezegd is iemand aansprakelijk als hij/zij afspraken uit een overeenkomst / contract niet nakomt of als hij/zij iets doet wat volgens de wet of algemene opvattingen niet is toegestaan. Daarbij kan gedacht worden aan:

 • aansprakelijkheid van personen (adviseurs, een bestuur, aandeelhouders, werkgever / uitzendbureau, werknemer / uitzendkracht, ouders, kinderen, leveranciers, vertegenwoordigers, de gemeente en overheid anderszins, een curator, bewindvoerders, internetproviders);
 • (risico)aansprakelijkheid voor zaken, dieren en stoffen (een huis en andere gebouwen, opstallen, wegbeheerders, een (omgevallen) boom en andere beplanting, een pup / hond / kat / paard, gassen, dampen, vloeistoffen en verborgen gebreken);
 • productaansprakelijkheid;
 • aansprakelijkheid voor motorrijtuigen in het verkeer (auto, motor, 100%-regel, 50%-regel, eigen schuld);
 • misleidende reclame;
 • hoofdelijke aansprakelijkheid of aansprakelijkheid voor gelijke delen;
 • gevolgen van aansprakelijkheid (schadevergoeding, nakoming, rectificatie);
 • (beroeps)aansprakelijkheidsverzekeringen;
 • vordering benadeelde partij / schadevergoedingsmaatregel;

Naar boven

Arbeidsrecht / Socialezekerheidsrecht

Heeft u te maken met economisch minder goede tijden binnen uw bedrijf en wilt u weten hoe u op een verantwoorde manier uw personeelsbestand kunt afbouwen? Of heeft u van uw werkgever te horen gekregen dat er geen plaats meer is voor u binnen het bedrijf? Bij deze en overige ontslagkwesties kunnen wij adviseren, onderhandelen of procedures in gang zetten. Ook met andere problemen op de werkvloer kunt u bij onze advocaat (mr. S.J.M. Peters; Specialist Arbeidsrecht) terecht voor juridische hulp, waarbij u kunt denken aan:

 • verschillende soorten arbeidsovereenkomsten (bepaalde of onbepaalde tijd, nuluren) en CAO's;
 • bepalingen als aanzegplicht, concurrentiebeding, relatiebeding, proeftijd, ketenregeling, verbod op nevenwerkzaamheden;
 • loon(door)betaling bij ziekte, beslag, faillissement;
 • arbeidsomstandigheden en werktijden, vakantie / verlof;
 • werkweigering;
 • ontslag (met wederzijds goedvinden, via UWV WERKbedrijf / kantonrechter, ontslag op staande voet, kennelijk onredelijk ontslag, collectief ontslag);
 • overleg met UWV WERKbedrijf (onder meer gevestigd te Heerlen en Roermond);
 • opstellen / checken beëindigingsovereenkomst / vaststellingsovereenkomst;
 • ontslagvergoeding / gouden handdruk / transitievergoeding;
 • overgang van onderneming / reorganisatie;
 • ZW-uitkering / WW-uitkering, benadelingshandeling en de fictieve opzegtermijn;
 • overleg met UWV WERKbedrijf of andere lokale instanties zoals Werkplein Maastricht of Werkplein Roermond;

Naar boven

Beslag- en Executierecht

Als een schuldenaar niet vrijwillig aan zijn (betalings)verplichtingen voldoet en bent u bang dat u ook na een gerechtelijke procedure nog met lege handen zult staan omdat de schuldenaar tegen die tijd al zijn geld of vermogen heeft kwijt gemaakt, dan kunnen voorafgaand aan een gerechtelijke procedure allerlei maatregelen (bijvoorbeeld beslag leggen) worden getroffen om zeker te zijn dat uw vordering uiteindelijk geïnd kan worden. Ook kan de omgekeerde situatie aan de hand zijn, waarbij ten laste van u (ten onrechte) beslag is gelegd.Te denken valt aan:

 • beslag op auto's, inboedel, woningen, stukken grond, bankrekeningen, nalatenschappen en aandelen;
 • beslag onder derden die nog aan uw schuldenaar dienen te betalen, zoals opdrachtgevers, loonbeslag onder werkgever of onder de SVB en andere uitkeringsinstanties, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen;
 • beslagvrije voet (hoogte / norm, berekening, halvering, verhoging woonkosten / ziektekosten, verlaging huurtoeslag / zorgtoeslag, beslagvrije voet in het buitenland);
 • beslag tot afgifte of levering / bewijsbeslag;
 • gerechtelijke bewaring;
 • beslag en faillissement / WSNP;
 • cumulatief beslag / rangorde (bij Vormerkung);
 • opheffing van (vexatoir) beslag in kort geding, zekerheidstelling en schadeplichtigheid beslaglegger;
 • openbare veiling / verkoop;
 • andere executiemaatregelen, zoals dwangsommen en gijzeling;

Naar boven

Bestuursrecht

Weigert de gemeente een vergunning aan u te verlenen of wilt u juist de vergunning van uw buurman aanvechten? Zowel gedurende een lopende procedure als in de aanloop naar de vergunningaanvraag kunnen wij u adviseren over de opties en de te verwachten moeilijkheden. Het aanvechten van wijzigingen in een bestemmingsplan behoort ook tot de mogelijkheden. Wij kunnen u hulp bieden bij talloze kwesties tegen de overheid op bestuursrechtelijk gebied, waaronder:

 • aanvragen vergunningen, zoals bouwvergunning of omgevingsvergunning;
 • bezwaar maken tegen besluiten en beroep bij de rechter;
 • dwangsom bij niet tijdig beslissen door bestuursorganen;
 • voorlopige voorzieningen;
 • toetsing van algemene beginselen van behoorlijk bestuur;
 • wijzigen bestemmingsplan;
 • Wet Bibob-zaken;
 • schadebesluiten;
 • handhavend optreden (bestuursdwang, last onder dwangsom, bestuurlijke boete, intrekken / wijzigen beschikking, gedogen);
 • WOB-zaken;
 • projectontwikkeling / vergoeding planschade / Wet ruimtelijke ordening (Wro);

Naar boven

Bouwrecht

Als u een woning koopt of bouwt, dan kunt u voor onaangename verrassingen komen te staan. Voorbeelden zijn problemen met een aannemer die niet goed bouwt, schade aan uw woning of verborgen gebreken na de koop van een woning. Ook als aannemer kunt u met diverse problemen geconfronteerd worden tijdens de bouw. Zo kunt u te maken hebben met een opdrachtgever die zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, een opdrachtgever die u aansprakelijk stelt voor gebreken of conflicten met de overheid tijdens een aanbestedingsprocedure. Vragen die in het bouwrecht een rol spelen, zijn de vraag of de aannemer schadeplichtig is als herstel van gebreken niet meer mogelijk is en de vraag tot wanneer de vordering tot herstel of schadevergoeding kan worden ingediend. Voorbeelden van bouwzaken betreffen onder meer:

 • aannemingsovereenkomsten en andere bouwcontracten;
 • precontractuele fase en schadevergoeding;
 • aanbestedingen;
 • bouwregulering, Bouwbesluit, UAV 1989, UAV-GC 2005, UAV 2012;
 • bodemverontreiniging;
 • meerwerk / minderwerk;
 • waarschuwingsplicht / oplevering / (verborgen) gebreken (scheuren / vocht / asbest);
 • overschrijding / vertraging bouwtijd;
 • procedures / arbitrage bij geschillencommissies of Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA);

Naar boven

Burenrecht

Heeft u last van de boom van uw buren of veroorzaken uw buren overlast? In veel gevallen kunnen wij u helpen daar een eind aan te maken. Ook als uw buren een vergunning aanvragen of krijgen waar u het niet mee eens bent, kunnen wij voor u beoordelen of u kans maakt de vergunning aan te vechten. Voorts kan gedacht worden aan:

 • (onrechtmatige) hinder in de vorm van geluidsoverlast, stank, rook;
 • hinder en vergunningen / ontheffingen;
 • misbruik van bevoegdheid;
 • gebruik erf aangaande water (goot), planten (doorgeschoten wortels / overhangende takken), ramen, licht, balkons, uitzicht;
 • grensoverschrijdende gebouwen / legalisatie / erfdienstbaarheid;
 • noodweg;
 • grenzen en grensgeschillen;
 • (hoogte) scheidsmuren / mandeligheid;
 • afsluiten erf / recht van overpad;

Naar boven

Consumentenrecht

Consumenten hebben in het Nederlandse en Europese privaatrecht een bijzondere postitie, mede vanwege het feit dat consumenten vaak niet de mogelijkheid hebben om te onderhandelen over de inhoud van de te sluiten overeenkomst. Consumenten worden op sommige punten extra beschermd, hetgeen een rol speelt in het kader van:

 • (geldigheid) algemene voorwaarden bij consumentenovereenkomsten;
 • de koop van roerende en onroerende zaken, waaronder auto’s / BOVAG;
 • garantie;
 • koop op afstand via internet of telefoon en bedenktijd;
 • colportage ("verkoop aan de deur");
 • bankovereenkomst / borgtocht;
 • energie-, telefonie / telefoon abonnementen en internet;
 • reisovereenkomst en geld terug bij vertraging vliegtuig;
 • geschillencommissies en collectieve acties;
 • BKR registratie;
 • internationale consumentengeschillen;

Naar boven

Contractenrecht

Als u gewichtige zaken afspreekt, dan is het duidelijk dat de afspraken goed op papier moeten komen te staan in een contract. Geen enkel contract is gelijk. De een vindt namelijk andere dingen belangrijker dan een ander. Wij kunnen u begeleiden in het opstellen / checken van contracten en algemene voorwaarden, zodat duidelijk is wat u over en weer van elkaar kunt verwachten. Heeft u al een contract gesloten en doet zich nu een probleem voor omdat één van de partijen de overeenkomst niet nakomt of omdat de afspraken niet duidelijk zijn? In dat geval kunnen wij u adviseren omtrent uw mogelijkheden en kunnen wij u bijstaan om schadevergoeding te vorderen of nakoming te bewerkstelligen. Ook kunnen wij voor u beoordelen wat de opties of risico's zijn om onder een contract uit te komen. Voorbeelden van dergelijke overeenkomsten zijn:

 • aandeelhoudersovereenkomst;
 • aannemingsovereenkomst;
 • agentuurovereenkomst;
 • bemiddelingsovereenkomst;
 • brouwerijovereenkomst (drankafnameverplichting);
 • distributieovereenkomst;
 • geldleningsovereenkomst c.q. schuldbekentenis;
 • huurovereenkomst;
 • hypotheekovereenkomst;
 • intentieovereenkomst c.q. Letter of Intent (LoI);
 • koopovereenkomst;
 • licentieovereenkomst;
 • maatschapsovereenkomst;
 • managementovereenkomst;
 • pandovereenkomst;
 • vaststellingsovereenkomst;

Naar boven

Erfrecht

Het is al erg genoeg als een dierbare overlijdt en nog erger als er vervolgens een conflict ontstaat omtrent de erfenis. Daarbij speelt vaak een rol dat de erfenis verdeeld moet worden en dat daarbij niet alleen opbrengsten, maar ook schulden kunnen horen. Het is daarom belangrijk om u goed te laten adviseren over uw mogelijkheden voor aanvaarding of verwerping van een erfenis en over uw rechten en verplichtingen. Ook de inhoud van een testament of juist het ontbreken van een testament leiden wel eens tot conflict situaties. Hierbij kunnen zich vragen voordoen zoals 'kunnen kinderen onterfd worden?' of 'mijn vader gaat hertrouwen, kan zijn nieuwe vrouw nu bij het geld van mijn overleden moeder?'. Bij deze of andere vragen en problemen kunnen wij u adviseren of vertegenwoordigen, waaronder:

 • (zuiver / benificair) aanvaarden of verwerpen van een erfenis;
 • versterferfrecht en het testamentaire erfrecht;
 • uitleg van een testament;
 • schenkingen en andere giften;
 • plaatsvervulling;
 • rechten van de langstlevende;
 • onwaardigheid;
 • verdeling van de erfenis;
 • bloot eigendom / vruchtgebruik;
 • onterven van (stief)kinderen / schenkingen onder uitsluiting / legaten;

Naar boven

Faillissementsrecht / WSNP / (Buitengerechtelijk) Crediteurenakkoord

Niemand zit te wachten op een faillissement. Desondanks kan het voorkomen dat u zich geconfronteerd ziet met een faillissement of schuldsanering. Als u nog niet failliet bent, is het vaak mogelijk om regelingen te treffen om een faillissement alsnog te voorkomen. Schuldeisers vertrouwen vaak niet op beloftes van hun schuldenaren, zodat het moeilijk kan zijn om zelfstandig regelingen te treffen met alle schuldeisers. Wij kunnen u in dit traject begeleiden om zo proberen ervoor te zorgen dat u toch door kunt zonder faillissement, bijvoorbeeld door een buitengerechtelijke schuldsanering voor u te bereiken, ook wel crediteurenakkoord genoemd. Ook als uw schuldenaar failliet wordt verklaard, kunnen wij u adviseren en voor u optreden. Vaak is het nog mogelijk om openstaande bedragen te verrekenen, pandrechten uit te winnen of zaken onder u te houden (door een retentierecht in te roepen). Met betrekking tot de navolgende aspecten kunnen wij u behulpzaam zijn:

 • aanvragen surseance van betaling / faillissement (op eigen aangifte of als incassomiddel);
 • verzet / hoger beroep faillissement / WSNP;
 • voeren buitengerechtelijk (minnelijk) traject in het kader van schuldsanering;
 • dwangakkoord;
 • geschillen met de curator / bewindvoerder;
 • zekerheden (pand, hypotheek, retentierecht);
 • gestand doen of opzeggen van wederkerige overeenkomsten (huur en arbeidsovereenkomsten);
 • de gevolgen voor echtgenoten bij gemeenschap van goederen / huwelijkse voorwaarden;
 • schulden te goeder trouw / paulianeus handelen;
 • berekenen Vtlb ("Vrij te laten bedrag");
 • overleg met maatschappelijk werk of hulpinstanties zoals Trajekt Heuvelland / Trajekt Maastricht of ISD BOL ("Intergemeentelijke Sociale Dienst Brunssum, Onderbanken en Landgraaf");
 • overleg met Kredietbank Limburg (onder meer gevestigd te Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen);
 • tussentijdse / voortijdige beëindiging WSNP zonder / met schone lei;
 • Bbz ondernemerskrediet;

Naar boven

Goederenrecht

Goederen zijn zaken en vermogensrechten. Ten aanzien van zaken spreekt de wet over eigenaar; ten aanzien van vermogensrechten over rechthebbende of, in het geval van vorderingsrechten, crediteur. Goederenrechtelijke rechten hebben een aantal kenmerkende eigenschappen. Zo gelden deze rechten ten opzichte van eenieder, terwijl rechten uit overeenkomsten enkel jegens de contractant kunnen worden ingeroepen. Goederenrechtelijke rechten leveren voorts een separatistenpositie op in geval van faillissement. Aspecten van het Goederenrecht waarbij onze advocaten u bij kunnen staan zijn voorts:

 • eigendomsverkrijging en eigendomsoverdracht;
 • levering (bezitsverschaffing, (notariële) akte, cessie);
 • bescherming tegen beschikkingsonbevoegdheid en in geval van geen, onvolledige of onjuiste inschrijving in de openbare registers;
 • beperkte rechten (vruchtgebruik, pand en hypotheek, erfdienstbaarheid, erfpacht, opstal);
 • kwalitatieve rechten / verplichtingen en kettingbedingen;
 • recht van reclame en eigendomsvoorbehoud;
 • appartementsrechten / VvE ("Vereniging van Eigenaren");
 • verkrijgende verjaring;

Naar boven

Huurrecht

Als u een woning of bedrijfspand (ver)huurt, dan zult u meestal lange tijd met uw (ver)huurder overweg moeten. Een goede verstandhouding en het voorkomen van conflicten is daarbij essentieel. Conflicten kunnen worden voorkomen door een goede huurovereenkomst op te stellen, waarin duidelijk regels zijn opgenomen over rechten en verplichtingen van zowel de huurder als de verhuurder. Daarbij kan bijvoorbeeld worden afgesproken welk onderhoud voor rekening van de verhuurder komt, of de huurder het recht heeft om veranderingen aan te brengen in het gehuurde en of de huurder voor dergelijke veranderingen recht heeft op een vergoeding. Ook als zich onverhoopt toch problemen voordoen, kunnen onze advocaten Huurrecht u adviseren en juridische hulp bieden, bijvoorbeeld ten aanzien van:

 • huurovereenkomst woning / (middenstands)bedrijfsruimte;
 • achterstallige huur en/of servicekosten / achterstallig onderhoud;
 • ontruiming huurder / krakers en ontbinding huurovereenkomst;
 • huurprijsverhoging / huurprijsverlaging;
 • koop breekt geen huur / huurbescherming;
 • faillissement van de verhuurder;
 • overlijden van de huurder;
 • indeplaatsstelling of overname huur / onderverhuur / medehuur;
 • gebreken / overlast;
 • wijzigingen / (kleine) herstellingen aan het gehuurde;
 • dringende werkzaamheden / renovatie;
 • opzegging / beëindiging huurovereenkomst;
 • tegemoetkoming verhuiskosten en inrichtingskosten;
 • huur overige (bedrijfs)ruimte;

Naar boven

Incassorecht

Betaalt iemand uw rekening niet? U kunt al gauw zelf in de problemen komen door de slechte betalingsmoraal van anderen. Als uw rekeningen niet worden betaald moet u immers kijken hoe u zelf rekeningen betaalt. Het is belangrijk om de juiste timing en de juiste toon te gebruiken bij uw schuldenaren. De schuldenaar die nu niet betaalt kan namelijk een van uw grootste klanten zijn waar u van afhankelijk bent en die voor een korte periode krap bij kas zit. Aan de andere kant is het ook belangrijk dat wordt ingegrepen bij schuldenaren die wel kunnen, maar niet willen betalen. Voor het incasseren van uw vorderingen kunnen, ook afhankelijk van de hoogte van uw vordering, diverse middelen worden ingezet om uw schuldenaar tot betaling te dwingen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om beslag te leggen, wat betekent dat de schuldenaar niet meer bij zijn geld kan of zaken niet meer kan verkopen. Meestal spoort dit uw schuldenaar wel aan om alsnog uw vordering te betalen. Als uw schuldenaar uw vordering niet betwist, is het snel via een incasso kort geding een uitspraak van de rechter te krijgen, waarmee daarna zaken van uw schuldenaar kunnen worden uitgewonnen (bijvoorbeeld door een gedwongen verkoop). Aldus kunnen onze advocaten u bijstaan wat betreft:

 • innen geldvorderingen;
 • cessie ter incasso;
 • staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK);
 • ingebrekestelling / 14-dagenbrief;
 • debiteurenbewaking;
 • conservatoir beslag laten leggen op goederen van de schuldenaar (dergelijk beslagrekest kan alleen door een advocaat worden ingediend);
 • snel schakelen met de uitvoerend deurwaarder;

Naar boven

Intellectueel Eigendomsrecht

Als bedenker, ontwerper, ontwikkelaar of auteur kunt u uw werk beschermen via het intellectuele eigendomsrecht. Anderen kunnen uw creaties dan niet gebruiken, behalve als u daar toestemming voor geeft. Zo krijgt u bijvoorbeeld de kans om uw investeringen in de ontwikkeling van een product terug te verdienen. Als u zich in de markt wilt profileren als aanbieder van diensten of leverancier van producten, dan wilt u zich ook onderscheiden van anderen. Dat kan door gebruik te maken van een merk, logo of handelsnaam. Het exclusieve recht op een merk krijgt u door inschrijving van het merk in een merkenregister. Door de inschrijving krijgt u bescherming en kunt u zich verzetten tegen merkinbreuken van anderen. Een merkinbreuk doet zich voor als iemand een merk gebruikt dat (in grote mate) gelijk is aan uw merk. Als u een merk wilt inschrijven, als u zich wilt verzetten tegen een merkinbreuk of als u verweten wordt inbreuk te hebben gemaakt op het merk van een ander, dan kunnen wij u adviseren en bijstaan. Onze intellectueel eigendom advocaten zijn specialist op dit gebied en behandelen onder meer voor zowel binnen- als buitenland:

 • het auteursrecht (waaronder het portretrecht) aangaande een werk van letterkunde, wetenschap of kunst ;
 • het domeinnaamrecht aangaande domeinnamen op internet;
 • het handelnaamsrecht aangaande de naam waaronder een onderneming wordt gedreven;
 • het merkenrecht aangaande een teken dat dient ter onderscheiding van de waren of diensten van een onderneming (logo / woord- of beeldteken);
 • bedrijfsgeheimen (Research & Development (R&D) / know how / geheimhoudingsovereenkomsten);
 • inschrijvingen / contact BBIE (Benelux Merkenbureau) / OHIM (Europees merkenbureau) / WIPO (Internationaal merkenbureau);
 • slaafse nabootsing / namaak / imagoschade;
 • inbreukprocedures / kort geding / vorderen daadwerkelijk gemaakte advocaatkosten;

Naar boven

Ondernemingsrecht

Bij het Ondernemingsrecht gaat het om de interne organisatie van beroep of bedrijf en degenen die daarbij direct belangenden zijn, zoals (rechts)personen die met de onderneming zaken doen of daardoor worden geraakt. Veel ondernemingen worden gedreven in de vorm van een rechtspersoon (B.V., N.V., vereniging, stichting). Daartegenover staan de eenmanszaak, v.o.f. (commanditaire vennootschap), en maatschap zonder rechtspersoonlijkheid. Traditioneel wordt de maatschap gebruikt voor beroepen "met het hoofd" en de v.o.f. voor bedrijven "met de handen". Onze advocaten zijn bedreven in ondernemingsrechtelijke kwesties, zoals;

 • oprichting van een onderneming (i.o.-fase en bekrachtiging);
 • bevoegdheden organen van de vennootschap (Bestuur, AvA, RvT / Statuten / Aandeelhoudersovereenkomsten);
 • interne / externe aansprakelijkheid;
 • hoofdelijke aansprakelijkheid / afgescheiden vermogen;
 • geschillen (stille) vennoten v.o.f. of maatschap;
 • eenmanszaak en huwelijkse voorwaarden;
 • financiering en zekerheden / jaarrekeningrecht / enquêterecht;
 • overleg met de KvK ("Kamer van Koophandel");
 • fusie / overname bedrijf;
 • ontbinding / vereffening / verdeling vennootschap;

Naar boven

Personen- en Familierecht

Bent u van plan om uit elkaar te gaan of is uw relatie verbroken? Wij kunnen hulp bieden bij een scheiding, het einde van samenwonen met samenlevingscontract en/of beëindiging van een geregistreerd partnerschap. Heeft u kinderen? Wij kunnen u adviseren over gezag en voogdij, hoofdverblijf (bij welke ouder gaat het kind wonen), omgang en alimentatie. Ook bij het vaststellen en/of ontkennen van het vaderschap kunnen wij u helpen. Bovendien kunnen wij u bijstaan met het berekenen van kinder- en partneralimentatie (bijdrage in levensonderhoud), aanspraak op pensioen en de verdeling / verrekening van de woning, schulden en/of spaartegoed. Wist u dat ook grootouders recht hebben op omgang met hun kleinkind? Ook een regeling voor uw huisdier is mogelijk. Verder kan onze advocaat specialist Personen- en Familierecht u bijstaan aangaande:

 • echtscheiding aanvragen, ook voor ondernemers / collaborative divorce (Samen Scheiden);
 • omgang met kind of co-ouderschap regelen;
 • alimentatie betalen: is er recht op kinderalimentatie en/of partneralimentatie;
 • gezag, voogdij en/of hoofdverblijf van kind regelen;
 • overleg met Raad voor de Kinderbescherming (onder meer gevestigd te Maastricht);
 • einde geregistreerd partnerschap of einde samenleving;
 • verdelen van inboedel of spullen;
 • verrekenen huwelijkse voorwaarden;
 • verdeling woning, hypotheek, schulden en spaargeld;
 • recht op pensioen: ouderdomspensioen of partnerpensioen regelen;
 • door mediation of in onderling overleg een ouderschapsplan maken;
 • overleg met Bureau Jeugdzorg (onder meer gevestigd te Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen) en met andere jeugdhulpinstanties, zoals Xonar (Jeugd- en Pleegzorg in Zuid-Limburg) en/of Veilig Thuis (voorheen het AMK ("Advies Meldpunt Kindermishandeling"));
 • ondertoezichtstelling / uithuisplaatsing;
 • naamswijziging;

Naar boven

Procesrecht

Als het tot een procedure komt, gaat het vaak niet om de inhoud van het geschil, maar over procedurele formaliteiten. Soms valt of staat een zaak met een gedegen kennis van het procesrecht. Onze advocaten bedrijven allen een aanzienlijke procesrechtpraktijk. Een procedure zal voor het overgrote deel op papier gevoerd worden.

Gewoonlijk verloopt een handelsprocedure zonder bijzonderheden als volgt: dagvaarding (stuk waarmee de procedure begint) - conclusie van antwoord (stuk waarin verweer wordt gevoerd tegen de dagvaarding) – comparitie (een echte zitting) – vonnis (de uitspraak van de rechter). Alleen de comparitie is dan het moment waarop u de rechter zult zien.

Een verzoekschriftprocedure, bijvoorbeeld in het kader van het Personen- en Familierecht, verloopt op een vergelijkbare manier: verzoekschrift (stuk waarmee de procedure begint) - verweerschrift (reactie / verweer op het verzoekschrift) - mondelinge behandeling (een echte zitting) – beschikking (de uitspraak van de rechter).

Wat betreft burgerlijk procesrecht kan voorts worden gedacht aan:

 • toepasselijk recht;
 • bevoegde rechter / zaaksverdelingsreglement (wat betreft de Rechtbank Limburg zijn per 1 april 2013 zittingsplaatsen Sittard-Geleen en Venlo gesloten en per 1 januari 2014 zittingsplaats Heerlen);
 • mogelijke handelingen op een roldatum / rolzitting (stellen advocaat / vragen uitstel / verstek laten gaan);
 • mogelijkheden procesreglement(en);
 • instellen tegeneis (Eis in Reconventie / Zelfstandig Verzoek);
 • incidentele vorderingen ("procedure binnen een procedure");
 • voorlopige voorzieningen / nevenvoorzieningen;
 • bewijslast / bewijsmiddelen / bewijswaardering;
 • (voorlopig)getuigenverhoren / deskundigenbericht / plaatsopneming;
 • substantiëringsplicht / bewijsaandraagplicht / uitvoerbaarheid bij voorraad;
 • aanvullen / verbeteren van een vonnis / beschikking;
 • hoger beroep / cassatie;
 • proceskosten / liquidatietarief / toevoeging;

Naar boven

Verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht ziet met name op de rechten en verplichtingen tussen personen die met elkaar een contract / overeenkomst hebben gesloten en op de rechten en verplichtingen tussen personen die door een wettelijke bepaling met elkaar te maken krijgen. Het bekendste voorbeeld van dit laatste is de ‘onrechtmatige daad’. Zo’n onrechtmatige daad doet zich bijvoorbeeld voor bij een aanrijding (denkt u maar aan het reclamespotje waar een auto een aanrijding heeft met een tractor en de automobilist bij het uitstappen roept dat hij zich op artikel 6:162 BW beroept.) Dat artikel regelt de onrechtmatige daad). Het verbintenissenrecht is erg divers en omvangrijk. Als u te maken heeft met een overeenkomst of met schade, dan is de kans groot dat u te maken heeft met het verbintenissenrecht. Enkele voorbeelden van zaken die spelen in het verbintenissenrecht zijn de volgende:

 • uitleg en nakoming van verbintenissen;
 • recht op schadevergoeding wegens tekortkoming in de nakoming van verplichtingen;
 • opeisbaarheid / opschortingsrechten / retentierecht;
 • (schuldeisers)verzuim;
 • onrechtmatige daad;
 • opschortende / ontbindende voorwaarde;
 • brengschuld / haalschuld;
 • zaakwaarneming / onverschuldigde betaling / ongerechtvaardigde verrijking;
 • bevrijdende verjaring;
 • subrogatie / regres;
 • verrekening / schuldoverneming;
 • wettelijke (handels)rente;

Naar boven

Verzekeringsrecht

Bij Verzekeringsrecht betreft het kwesties tussen de verzekeringnemer / verzekerde en de verzekeringsmaatschappij c.q. verzekeraar. Vaak gaat het om kwesties van dekking en de uitleg van polisvoorwaarden. Het is namelijk niet altijd direct duidelijk waar de verzekerde recht op heeft. Daarnaast ontstaan vaak discussies over de hoogte van een uitkering door de verzekeraar. Wanneer moet bijvoorbeeld de nieuwwaarde vergoed worden, en wanneer de dagwaarde? In veel gevallen is bijstand door een advocaat gewenst of soms zelfs noodzakelijk, waarbij gedacht kan worden aan de navolgende kwesties:

 • totstandkoming / inhoud van de verzekeringspolis en algemene / bijzondere (polis)voorwaarden;
 • mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering / vragenlijsten;
 • dekkingsstandpunten;
 • second opinion verzekeraar;
 • premiebetaling / verrekening;
 • bereddingsplicht verzekerde;
 • eigen schuld / opzet;
 • schadeverzekeringen (autoverzekering, inboedelverzekering, opstalverzekering, rechtsbijstandverzekering, reisverzekering);
 • levensverzekeringen (overlijdensrisicoverzekering, uitvaartverzekering);
 • zorgverzekering;
 • duur en opzeggen verzekering.

Naar boven

Stel uw vraag 043 - 601 42 09

Bel ons kantoor op werkdagen tussen 09.00 en 17.30 uur of verstuur vrijblijvend onderstaand formulier.

De meest geschikte advocaat staat u dan te woord of mailt u uiterlijk de eerstvolgende werkdag terug!